Staff
Staff

Home > About > Staff > Content

Dept. Material Processing

Click:     Time:2018-07-15

Head of Department: Chen Hui

Deputy Head ofDepartment: Gou Guoqing, Liu Yongjun

Party Branch Secretary: Li Da

Professors:

Chen Hui       Dai Hong      Lv Qibing

Associate Professors:

Chen Peng      Gou Guoqing      LanQiang      Li Da     Luo Deyang

Pan Houhong   Zhang Yingbo      Zhou Youlong

Lecturers: Li Yuanxing, Liu Yongjun, Tan Keli, Yang Tao, Yin Dongdi, Zhou Shiheng

Senior Engineer:Chen Mingming

Engineers: Fang Peiquan, Liu Yan

Assistant Engineers:Ma Chuanping, Zhang Xi