Staff
Staff

Home > About > Staff > Content

Div. Polymer Materials

Click:     Time:2018-07-15

Department head: Wang Yong

Vice department head: Jiang Man

Party branch secretary: Wang Yong

Professors:

Fan Ximei      Wang Yong      Yang Weiqing       Zhou Zuowan     Lv Jun

Associate Professors:

Hu Shuchun      Meng Fanbin    Jiang Man      Yang Jinghui    Zhang Haitao    Chen Xiaolang    Li Jinyang

Xu Xiaoling      Liu Yan

Senior Lecturer:Wang Zeyong

Lecturers: Huang Ting    Qi Xiaodong

Engineer: Zhang Nan    Wei Wei 

Research assistant:   Wang Bin