Staff
Staff

Home > About > Staff > Content

Analysis and Test Center

Click:     Time:2018-07-15

Head of Center: Zhu Minhao

Deputy Head of Center: Qu Shuxin

Professor:

Qu Shuxin

Associate Professors:

Cao Baobao      Zhen Xiaotong

Senior Engineers:Jiang Chongxi, Shen Ru, Zhang Jihong

Engineer:Zhou Hongping