Dept. Biomedical Engineering
Dept. Biomedical Engineering

Head of Department: Lu Xiaoying

Deputy Head of Department: WengYajun, Zhou Jie

Party Branch Secretary: Lu Xiaoying

Professors:

Chen Junying      Chen yuping       Feng Bo     Huang Nan       Leng yongxiang     Li xiaohong    

Lu Xiong             Wan Guojiang     Wang Jin    Wang Jianxin    Weng Jie                Yang Ping  

Yong Yuan          Zhou Shaobing


Associate Professors:

Duan Ke     Jing Fengjuan     Lu Xiaoying     Tu Qiufen     Weng Yajun     Zhao Ansha     Zhao Yuancong


Lecturer:    Chang Xiangrong

Senior Engineers:   Sun Hong     You Tianxue

Engineers:   Deng Weili     Wei Yan     Xiong Kaiqin     Zhi Wei     Zhou Jie