Div. Polymer Materials
Div. Polymer Materials

Department head: Wang Yong

Vice department head: Jiang Man

Party branch secretary: Wang Yong

Professors:

Fan Ximei      Wang Yong      Yang Weiqing       Zhou Zuowan

Associate Professors:

Hu Shuchun      Jiang Man      Lv Jun      Yang Jinghui

Associate Researcher:Chen Xiaolang

Senior Lecturer:Wang Zeyong

Lecturers:Huang Ting, Xu Xiaoling

Engineer:Zhang Nan