Dept. Metal Materials
Dept. Metal Materials

Head of Department: Chu Longsheng

Deputy Head ofDepartment: Sun Hongliang, Huang Xingmin

Party Branch Secretary: Dai Guangze

Professors:

Dai Guangze      Huang Zewen      QuanGaofeng      Xu Yonggang      Yang Chuan      Zhu Minhao

Associate Professors:

Chu Longsheng      Han Jing      Huang Xingmin      Jiang Xiaosong     Liu Hanwei     Liu Hongmei     Sun Hongliang      Zhu Degui

Lecturers: Chen Song, Liu Liling, Xu Yi, Yi Jin, Zhang Kun, Zhao Junwen, Zhu Zongtao

Senior Engineers: Cui Guodong,Dong Lixin,GaoGuoqing, Liu Zhinong

Engineer:Wang Lianghui